2021-2022
Hong Kong Secondary Schools Debating Competition

香港中學校際辯論比賽


總決賽冠軍
Grand Final Champion
4DCHOW HIU YING周曉盈
4DIP TIN NGAN葉天顏
4DLAU HOI CHING劉鎧澄
4DLIU TSZ LOK廖紫樂
4DMUI YEUK PING梅若冰
4MHO WING SZE何詠詩
4PTANG PUI KA鄧珮珈
5MAKAM SIN YU甘善瑜

 

上半年度決賽冠軍
Term Final Champion
4DCHOW HIU YING周曉盈
4DIP TIN NGAN葉天顏
4DLAU HOI CHING劉鎧澄
4DLIU TSZ LOK廖紫樂
4DMUI YEUK PING梅若冰
4MHO WING SZE何詠詩
4PTANG PUI KA鄧珮珈
5MAKAM SIN YU甘善瑜

 

[CLOSE]