2022-2023
Hong Kong Joint School Rope Skipping Team Speed Championship

聯校盃全港跳繩競速錦標賽團體賽


1 Minute 6 People Long Rope Speed 1st Runner-up
1分鐘6人大繩賽亞軍
2MACHAN TSZ CHING陳芷晴
2MACHAN WING MAN陳穎雯
2MALAM HOI YI林凱怡
2MATAM SUM YI譚心懿
2PLEUNG HOI CHING梁凱晴
2PEYEUNG TSZ SHAN楊子姍

 

1 Minute 6 People Long Rope Speed 2nd Runner-up
1分鐘6人大繩賽季軍
1DHO WING YU何穎茹
1DLEE SUM KIU RACHAEL李心荍
1DPANG CHEUK KI彭綽淇
1MTAM SIN YING ANGIE譚善盈
1MYEUNG CHI YAN楊智恩
1PLAI YING TUNG賴映彤

 

1 Minute Double Dutch Speed (Running Cross) 2nd Runner-up
1分鐘交互繩8字走季軍
2DSO SIN TING蘇倩婷
2MLIU CHEUK SZE劉卓思
2PYIP HOI NAM葉鎧嵐
3MLAU DIP YI劉鰈依
3MLEE MEI YING李美瑩
4MAHUI YOOK CHING許旭晴

 

1 Minute Double Dutch Speed 2nd Runner-up
1分鐘 3人交互繩速度跳季軍
2MLIU CHEUK SZE劉卓思
3MLAU DIP YI劉鰈依
3MLEE MEI YING李美瑩

 

Overall 2nd Runner-up
總成績季軍
1DHO WING YU何穎茹
1DLEE SUM KIU RACHAEL李心荍
1DPANG CHEUK KI彭綽淇
1MTAM SIN YING ANGIE譚善盈
1MYEUNG CHI YAN楊智恩
1PLAI YING TUNG賴映彤
2DSO SIN TING蘇倩婷
2MLIU CHEUK SZE劉卓思
2MACHAN TSZ CHING陳芷晴
2MACHAN WING MAN陳穎雯
2MALAM HOI YI林凱怡
2MATAM SUM YI譚心懿
2PLEUNG HOI CHING梁凱晴
2PYIP HOI NAM葉鎧嵐
2PEYEUNG TSZ SHAN楊子姍
3MLAU DIP YI劉鰈依
3MLEE MEI YING李美瑩
4DLO TSZ YAN SELINA盧梓欣
4MCHAN WAI YING陳慧英
4MYAU OI YIU邱皚瑤
4MAHUI YOOK CHING許旭晴

 

2 People Jumping Alternatively by Sharing a Rope 3rd Runner-up
單側迴旋跳殿軍
4MYAU OI YIU邱皚瑤
4MAHUI YOOK CHING許旭晴

 

4x30 Seconds Single Rope Relay 3rd Runner-up
4x30秒接力賽殿軍
4DLO TSZ YAN SELINA盧梓欣
4MCHAN WAI YING陳慧英
4MYAU OI YIU邱皚瑤
4MAHUI YOOK CHING許旭晴

 

[CLOSE]